За нас

Атлантическият съвет на България е демократична общност от хора, които са обединени от вярата си във върховенството на закона, разделението на властите и правовата, демократична и суверенна държава.

Top menu logo - Atlantic Council of Bulgaria

Отстояването на ценностите на демокрацията, свободата и справедливото общество, е неотменна морална отговорност и дълг на всеки български гражданин. Членовете на АСБ са убедени в необходимостта от реални, непосредствени и организирани действия на гражданското общество за защита на евроатлантическия избор на страната.

Атлантическият съвет на България осъществява дейността си в обществена полза за развитие и утвърждаване на евроатлантическите ценности в българското общество.

Атлантическият съвет на България осъществява своите цели съобразно Конституцията, законите на страната и международното право, а опора е авторитета, инициативността и професионалния опит на  членовете и съмишлениците му. Подкрепата на гражданите на България, както и сътрудничеството със сродни български и чуждестранни неправителствени организации са стимул за работата на АСБ.

Атлантическият съвет на България е гражданската гаранция за необратимостта на политическия избор на страната – членството в НАТО и Европейския съюз. 

  1. Укрепване на ролята на България в  НАТО и ЕС като достоен партньор и надежден съюзник.
  2. Пресичане на политическото влияние и пропагандна агресия на чужди държави срещу България.
  3. Информиране и образоване на българското общество за целите, задачите и отговорностите, произтичащи от евроатлантическото членство на България.
  4. Засилване на самочувствието, солидарността, отговорността, чувството за чест и  достойнство произтичащи от българското членство в Североатлантическия алианс.
  5. Отхвърляне и нетърпимост към всички незаконни и антиконституционни действия и прояви на българските институции като несъвместими със свободата и демокрацията.
  6. Укрепване на енергийната сигурност и независимост на Република България;
  7. Изграждане, утвърждаване и развитие на механизми, и инструменти за граждански контрол върху управлението на страната.
  8. Увеличаване на разходите за отбрана с цел модернизиране и превъоръжаване на българската армия, както и засилване на отбранителните способности на България като достоен и надежден съюзник в НАТО.
  9. Изграждане на образовани и демократично възпитани млади лидери, готови да посрещнат предизвикателствата на 21-ви век.
  10. Подготвяне  на Национална стратегия за развитие на Република България през първата половина на 21 век в институционален, отбранителен, икономически, образователен, социален и културен аспект, както и оказване на обществено влияние върху държавните институции за формиране на законодателство и неговото прилагане в съответствие с приоритетните цели в Стратегията.

Устав-АСБ – PDF документ

Програмна-декларация-АСБ-15.06.2017 – PDF документ

Етичен-кодекс-ACБ-15.06.2017 – PDF документ

Правилник за дейността – PDF документ

Покани за общи събрания – PDF документ

Покани за общи събрания 2020 – PDF документ

Решения от Общи събрания

Годишни декларации и отчетни документи

Покани за Общи събрания

Асоциирано членство

Конференция на асоциираните членове