Г-н министър, още колко пари ще налеете в Русия за ремонт на стари самолети?

петък, 9 март 2018

 

                                                                                                               ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

                                                                                                               НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                                               Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

                                                                                                                     София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ 3

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за

 достъп до обществена информация

съгласно Закона за достъп до обществена информация

 

от

Димитрин Вичев

Съпредседател и представляващ

АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ

Сдружение, регистрирано от СГС с Решение №1/29.06.2017 г., вписано от Министерството на правосъдието в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с Удостоверение №7/04.08.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Състоянието на бойните способности на българските военновъздушни сили през последните години е обект на засилено внимание и предизвиква дълбоко безпокойство у  гражданското общество в България. Причините за това са, на първо място, продължаващото вече години недопустимо ниско ниво на летателната подготовка на българските военни летци и едновременно с това – продължителния неуспех в политиката на няколко български правителства, в това число и на сегашното, да стартира придобиването на нов тип основен боен самолет. Непрекъснатото отлагане на придобиването на нов основен боен самолет принуждава държавата да разчита на отдавна остарелите морално (технологично) и физически, произведени в СССР самолети МиГ29 и СУ25, които са несъвместими с въоръжението и техниката на съюзниците ни в НАТО.

Поредицата дебати в Народното събрание и постъпващата в медиите информация за намеренията на Министерството на отбраната и на правителството, не допринасят за изясняване на описаната по-горе картина, а напротив – предизвикват все по-дълбока загриженост за отстояването на евроатлантическите принципи и ценности и европейския ориентир от настоящата национална отбранителна политика, особено що се отнася до инвестиционните намерения и поетите ангажименти. Безпокойство предизвикаха в обществото появилите се напоследък съобщения в медиите за евентуално предвиждани от повереното Ви  министерство значителни за българските мащаби капиталови разходи, насочени към ремонта и поддръжката на отдавна остарели способности със съмнителна ефективност. Става дума за техника, поддържането на която, по много оценки, ще донесе вредни за България геополитически резултати и ще подкопае доверието в България като лоялен съюзник в Алианса.

Атлантическият съвет на България /АСБ/ споделя напълно тази загриженост на гражданското общество, за която сте известени от многобройните приети  от АСБ документи – декларации, позиции и меморандуми, които редовно сме изпращали до всички държавни институции, вкл. до Вас, като министър на отбраната.  Тази наша ангажираност по проблемите на отбраната и националната сигурност на България е добре известна и на съюзническите правителства на държавите членки на НАТО и ЕС, които винаги получават чрез посолствата си в България копия от публикуваните документи, така както ги получават и  медиите, за да информират българските зрители, слушатели и читатели  с нашите позиции.

Ето защо, в изпълнение на уставните ни цели, между които :

Укрепване на ролята на България в  НАТО и ЕС като достоен партньор и надежден съюзник
– Пресичане на политическото влияние и пропагандна агресия на чужди държави срещу България
– Информиране и образоване на българското общество за целите, задачите и отговорностите, произтичащи от евроатлантическото членство на България
– Играждане, утвърждаване и развитие на механизми, и инструменти за граждански контрол върху управлението на страната

и в съответствие със Закона за достъп до обществена информация, заявявам желание за Вашия отговор на следните въпроси:

 

  1. Какъв е размерът на финансовите средства, които планирате да платите на Руската федерация за ремонт на самолетите МиГ29 и СУ25?
  2. Кога планирате това да бъде направено, при какви условия, за колко самолета и за какъв обем на ремонтни работи става дума?
  3. Само ремонт и поддръжка ли възнамерявате да правите на самолетите МиГ29 или имате планове и за тяхна модернизация? Ако планирате модернизация на МиГ29, до каква степен би била тя? В такъв случай какво оборудване ще бъде модернизирано?
  4. Какви ще бъдат според Вас съществените подобрения на бойните способности на българските военновъздушни сили от подобно действие (инвестиция в МиГ29 и СУ25) и дали и доколко, според Вас, в резултат на това, те могат да станат оперативно съвместими с военновъздушните сили на нашите съюзници от НАТО?
  5. Планирали ли сте за времето до края на номиналния мандат на това правителство извънредна поръчка за ремонт на МиГ-29 и Су-25 в размер на допълнителни 437 642 560 лева? Какво ще обхваща този ремонт? И само ремонт ли е или начало на дълбока модернизация? За сметка на кои други бойни способности на Българската армия ще са тези допълнителни значителни средства? Тези пари няма ли да се окажат за сметка на вече заделените за 2018 г. в държавния бюджет средства за нов боен самолет (226 000 000 лв.)?
  6. Такава Ваша политика не значи ли влизане в активни значителни бизнес отношения с руски компании от отбранителната промишленост, които вече са в санкционния списък на САЩ по специалния закон за налагане на санкции Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” (Public Law 115-44) (CAATSA), който е вече влязъл в сила? Как ще гарантирате, че това няма да произведе вредни последици за Вас и за България?

Надявам се, господин министър, че поради значителния обществен интерес относно    разходите, очакваните резултати и дългосрочните последствия от предприетите от Вас действия, своевременно  ще  ни предоставите  отговори на поставените въпроси.

В очакване на Вашия отговор:

Димитрин Вичев

Съпредседател на Управителния съвет

и представляващ Атлантическия съвет на България

София,

09 март 2018 г.

 

Категории: