Национална и международна сигурност

вторник, 6 юни 2017
  1. Да се изработват периодични експертни оценки за ефективността на военната реформа в Българската армия и конкретно за ефективността на нейната модернизация и политика за превъоръжаване, в контекста на изискванията, определени от срещата на високо равнище на държавните глави на страните от НАТО в Уелс (2014 г.)
  2. Да се разясняват приоритетите в националната сигурност на страната ни за формиране на такова общественото мнение, което да съдейства за институционалната политика в ускоряване на модернизацията, превъоръжаването и по-ефективната интеграция на българската армия в рамките на страните-членки на НАТО.
  3. Да се извърши анализ, оценка и подпомагане на процесите на интеграция на Западните Балкани в НАТО, особено в страните, участващи в програмата „Партньорство за мир“. Да се изготви визия на Атлантическия съвет на България за мястото на Западните Балкани в НАТО.
  4. Да се изследва и анализира приноса на България към източната част на южния фланг на НАТО в контекста на развитието на военно-стратегическия баланс в Черноморския регион.
  5. Да се подготовят и провеждат национални и международни дискусии и конференции, фокусирани върху проблемите на националната сигурност на България.
  6. Да се инициира серия от публични дебати по ключови проблеми на сигурността, защитата на националните граници от потенциални миграционни вълни, трафика на хора, контрабанда, наркотици и др.
  7. Да се изготви „Бяла книга за състоянието на отбраната“, съдържаща реалистични оценки за цялостното развитие на отбранителния сектор в Република България.
  8. Да се насочва и фокусира вниманието на институциите и българската общественост към стратегическите приоритети на Република България в областта на националната сигурност, в контекста на съвременната динамика на глобалната и регионалната геополитика.

Категории: