Гражданско общество и демокрация

вторник, 6 юни 2017
  1. Да се извърши анализ за състоянието на гражданското общество и нивото на демократична култура в Република България, като се използват ясни количествени и качествени показатели, както поотделно за България, така и спрямо другите страни, членки на евроатлантическата общност.
  2. Да се установи и поддържа контакт с партньорски атлантически неправителствени организации по въпросите, свързани с развитието на гражданското общество и демокрацията в Република България, с цел информиране и образоване на българското общество в духа на атлантическите ценности.
  3. Да се ​​разработят анализи и оценки за настоящото състояние на човешките, гражданските и политическите права в Република България, които да служат като мотивация в препоръките на Атлантическия съвет към държавните институции, относно политиките и законодателните им инициативи.
  4. Да се разработят програми, проекти и инициативи за гражданско образование на българските граждани. Приоритетно да се работи за повишаване на политическата и гражданска култура на младите хора.
  5. Да се работи за насърчаване на етническата и религиозната търпимост и толерантност, междукултурния диалог и зачитане правата на малцинствата.
  6. Да се наблюдава и подкрепя защитата на правата на човека, спазването на конституционния ред и международното право от всички граждани и държавни институции.
  7. Да се следи за последователното и неотменимо устойчиво развитие на всички държавни структури и институции в условията на разделение на властите, върховенството на закона, независимостта и безпристрастността на съдебната власт.
  8. Да се насърчава непримиримост и обществена опозиция към случаи на незачитане на свободата на словото, както и при опити за икономически или административен натиск върху медиите и независимите журналисти.
  9. Да се организира провеждането на национални и международни дискусии и конференции, фокусирани върху въпросите за правата на човека и демокрацията, което ще доведе до създаване на цялостна стратегия за развитие на гражданското общество в България.

Категории: