Очакваме конкретни действия по обявените цели в отбранителната политика

понеделник, 29 януари 2018

 

ПОЗИЦИЯ

на Атлантическия съвет на България

относно актуализираната Стратегия за национална сигурност

 

Атлантическият съвет на България (АСБ) приветства проекта на актуализираната Стратегия за национална сигурност (АСНС). Като водещ национален стратегически документ, АСНС дава адекватна оценка на средата за сигурност и дефинира ключови положения от секторни политики за реализиране на националните интереси. Навременно е включването в документа на нови секторни политики, като политика за киберсигурност, транспортна сигурност и управление при кризи. Положително развитие е отчитането на хибридните заплахи и нарушения военен и стратегически баланс на силите в Черно море след незаконното анексиране на Крим от Русия. Приветстваме отчитането на поетия ангажимент на срещата на върха на НАТО в Уелс от 2014 г. за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП. Одобряваме актуализираните текстове за изпълнение на приетите от България Цели на способностите на НАТО и съответните проекти и инициативи за изграждане на отбранителни способности на ЕС, вкл. и с използване на агенциите на НАТО, възможностите на Европейския фонд за отбрана, както и чрез двустранни и/или многостранни проекти с наши съюзници. Подчертана е и необходимостта от цялостна модернизация на въоръжените сили.

 

АСБ очаква обсъжданията на проекта на АСНС в Народното събрание да засегнат също така следните важни въпроси:

  • Политическата подкрепа на държавно ниво е от решаващо значение за постигане на заложените в проекта на АСНС цели. Към момента не виждаме достатъчна воля от страна на правителството, особено в сферата на отбраната.
  • Положителен пример за достатъчна политическа ангажираност от страна на държавното ръководство беше приетата през 1998 г. Концепция за национална сигурност, която даде основа и на Военната доктрина. Тези стратегически документи осигуриха концептуалната база за постигането на стратегическа цел – членството на България в НАТО и ЕС. Двадесет години по-късно е необходимо да постигнем отново съгласие и единство в действията, за да стане България по-ефективен и уважаван член на двата съюза, естествено интегриран в отбранителните инициативи, процеси и структури.
  • След приемането на АСНС от Народното събрание е необходимо да бъде изработена нова Национална отбранителна стратегия.
  • Като цел в Националната отбранителна стратегия и бъдещата нова програма за развитие на въоръжените сили да се включи разполагане на многонационални формирования на НАТО и ЕС на наша територия, както и присъединяване на български военни формирования към съществуващи съюзни формирования в други държави.
  • Същото е валидно и за разширяване на възможностите за съвместна охрана на въздушното пространство на страната ни със сили и средства на съюзници от НАТО.
  • За по-добра реализация на приоритетите на отбранителната политика следва да бъде реализирана приетата на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност на 09.01.2018 г. цел и да бъде актуализиран приетия на 04.01.2018 г. Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г. във времеви хоризонт до 2021 г.
  • Проектът на АСНС осигурява добра стратегическа концептуална рамка за изработване и приемане на нова и ресурсно осигурена Програма за развитие на отбранителните способности „България в НАТО и Европейската отбрана“ до 2030 г. Очакваме така създадените благоприятни възможности да бъдат реализирани на практика, което зависи от наличието на политическа воля в парламента и правителството.

АСБ следи внимателно и подкрепя със своята експертиза всички институционални намерения и действия по реализацията на заложените в АСНС цели по укрепването на ролята на страната ни в НАТО и Европейската отбрана.

 

АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ

Програма „Национална и международна сигурност“

 

 

Категории: ,